POZVÁNKA

Představenstvo družstva
DOMOV, Lidového bytového družstva v Moravské Ostravě
svolává

ČLENSKOU SCHŮZI,

která se uskuteční v sále KLUBU ATLANTIK, Čs. legií 7, Ostrava 1

 dne 13. 7. 2017 v 17:00 hodin.

Podle ZOK, § 647 – nebude-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi bez zbytečného odkladu novou pozvánkou, s nezměněným programem jednání členské schůze.
Žádáme Vás o Vaši bezpodmínečnou účast k projednání závažných bodů programu.
S podklady pro členskou schůzi je možné se seznámit na úřední desce umístěné v kanceláři družstva, případně na www.domov-lbd.cz v rubrice Jen pro členy.

 

Ing. Jiří Mazal v. r.        
předseda představenstva

 

                                       Program členské schůze:

  1. Zahájení
  2. Schválení programu
  3. Volba mandátové a návrhové komise, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatelů
  4. Zpráva mandátové komise
  5. Zpráva o plnění usnesení z minulé členské schůze
  6. Schválení správcovské firmy vybrané na základě výběrového řízení provedeného zvolenou výběrovou komisí
  7. Diskuse
  8. Zpráva mandátové komise
  9. Usnesení a závěr

Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350