POZVÁNKA

Představenstvo družstva
DOMOV, Lidového bytového družstva v Moravské Ostravě
svolává

ČLENSKOU SCHŮZI,

která se uskuteční v sále KLUBU ATLANTIK, Čs. legií 7, Ostrava 1

 dne 13. 6. 2017 v 17:00 hodin.

Podle ZOK, § 647 – nebude-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi bez zbytečného odkladu novou pozvánkou, s nezměněným programem jednání členské schůze.
Žádáme Vás o Vaši bezpodmínečnou účast k projednání závažných bodů programu.
S podklady pro členskou schůzi je možné se seznámit na úřední desce umístěné v kanceláři družstva, případně na www.domov-lbd.cz v rubrice Jen pro členy.

 

Ing. Jiří Mazal v. r.        
předseda představenstva

 

                                       Program členské schůze:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Volba mandátové, volební a návrhové komise, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatelů
 4. Zpráva mandátové komise
 5. Zpráva o plnění usnesení z minulé členské schůze
 6. Zpráva o činnosti družstva za rok 2016
 7. Zpráva o hospodaření družstva včetně auditu hospodaření družstva
 8. Předložení a schválení účetní závěrky za rok 2016 všetně zpracování účetní závěrky daňového poradce
 9. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2017
 10. Plán oprav na rok 2017
 11. Zpráva o převodu správy družstva DOMOV společnosti LEAR-správa domů, s.r.o.
 12. Členské záležitosti
 13. Zpráva kontrolní komise
 14. Zpráva o výkonu a odměně členů představenstva
 15. Převod nebytového prostoru Společenství vlastníků Tyršova 23
 16. Diskuze
 17. Zpráva mandátové komise
 18. Usnesení a závěr

Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350