POZVÁNKA

Představenstvo družstva
DOMOV, Lidového bytového družstva v Moravské Ostravě
svolává

ČLENSKOU SCHŮZI,

která se koná v sále KLUBU ATLANTIK, Čs. legií 7, Ostrava 1

 dne 8. 6. 2016 v 17.00 hodin. 

Podle ZOK, § 647 – nebude-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi bez zbytečného odkladu novou pozvánkou, s nezměněným programem jednání členské schůze.

Žádáme Vás proto o Vaši účast na členské schůzi.

S podklady pro členskou schůzi je možné se seznámit na úřední desce umístěné v kanceláři družstva, případně na www.domov-lbd.cz v rubrice Jen pro členy.

 

Ing. Jiří   M a z a l   v.r. 
předseda představenstva

 

Program členské schůze 

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Volba mandátové, volební a návrhové komise, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatelů
 4. Zpráva o plnění usnesení z minulé členské schůze
 5. Zpráva mandátové komise
 6. Zpráva o činnosti družstva za rok 2015
 7. Zpráva o hospodaření družstva
 8. Předložení a schválení účetní závěrky za rok 2015
 9. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2016
 10. Plán oprav na rok 2016
 11. Aktualizace Směrnice č. 2/2008 - zásady a postupy při opravách, modernizaci, údržbě domů a bytů
 12. Členské záležitosti
 13. Zpráva kontrolní komise
 14. Diskuze
 15. Zpráva mandátové komise
 16. Usnesení a závěr

Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350