POZVÁNKA

Představenstvo družstva
DOMOV, Lidového bytového družstva v Moravské Ostravě
svolává

ČLENSKOU SCHŮZI,

která se koná v sále KLUBU ATLANTIK, Čs. legií 7, Ostrava 1

dne 10.6.2014 v 16.30 hodin.

Podle ZOK, § 647 – nebude-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi bez zbytečného odkladu novou pozvánkou, s nezměněným programem jednání členské schůze.
Žádáme Vás proto o Vaši účast na členské schůzi.
S podklady pro členskou schůzi je možné se seznámit na úřední desce umístěné v kanceláři družstva.

 

     Ing. Jiří   M a z a l   v.r.
předseda představenstva

  

 

Program členské schůze 

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Volba mandátové a návrhové komise, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatelů
 4. Zpráva o plnění usnesení z minulé členské schůze
 5. Zpráva o činnosti družstva za rok 2013
 6. Zpráva o hospodaření družstva, předložení a schválení účetní závěrky za rok 2013
 7. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2014
 8. Plán údržby na rok 2014
 9. Zpráva kontrolní komise
 10. Projednání návrhu nového domovního řádu
 11. Členské záležitosti
 12. Diskuse
 13. Usnesení a závěr

Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350