POZVÁNKA

Představenstvo družstva
DOMOV, Lidového bytového družstva v Moravské Ostravě
svolává

ČLENSKOU SCHŮZI,

která se koná v sále KLUBU ATLANTIK, Čs. legií 7, Ostrava 1

dne 27.5.2014 v 16.30 hodin.

Dle platných stanov družstva DOMOV, Lidového bytového družstva v Moravské Ostravě – nebude-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání do tří týdnů od původně svolané členské schůze.

Žádáme Vás o účast, aby bylo možné v zákonné lhůtě přijmout stanovy.

 

     Ing. Jiří   M a z a l   v.r.
předseda představenstva

  

 

Program členské schůze 

  1. Zahájení
  2. Schválení programu
  3. Volba mandátové a návrhové komise, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatelů
  4. Zpráva mandátové komise
  5. Hlasování o přijetí stanov
  6. Diskuze
  7. Usnesení a závěr 

Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350