POZVÁNKA

Představenstvo družstva
DOMOV, Lidového bytového družstva v Moravské Ostravě
svolává

ČLENSKOU SCHŮZI,

která se koná v sále KLUBU ATLANTIK, Čs. legií 7, Ostrava 1

 dne 17. 6. 2015 v 17.00 hodin. 

Podle ZOK, § 647 – nebude-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi bez zbytečného odkladu novou pozvánkou, s nezměněným programem jednání členské schůze.

Žádáme Vás proto o Vaši účast na členské schůzi.

S podklady pro členskou schůzi je možné se seznámit na úřední desce umístěné v kanceláři družstva, případně na www.domov-lbd.cz v rubrice Jen pro členy.

 

Ing. Jiří   M a z a l   v.r. 
předseda představenstva

 

Program členské schůze 

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Volba mandátové, volební a návrhové komise, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatelů
 4. Zpráva o plnění usnesení z minulé členské schůze
 5. Zpráva o činnosti družstva za rok 2014
 6. Zpráva o hospodaření družstva, předložení a schválení účetní závěrky za rok 2014
 7. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2015
 8. Plán údržby na rok 2015
 9. Schválení volebního řádu
 10. Volby do orgánů družstva – zpráva volební komise
 11. Návrh a schválení aktualizace ceníku poplatků a sankcí za porušování domovního řádu, stanov družstva a NOZ
 12. Zpráva kontrolní komise
 13. Diskuze
 14. Usnesení a závěr

Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350