POZVÁNKA

Představenstvo družstva
DOMOV, Lidového bytového družstva v Moravské Ostravě
svolává

ČLENSKOU SCHŮZI,

která se koná v sále KLUBU ATLANTIK, Čs. legií 7, Ostrava 1

 dne 17. 6. 2015 v 17.00 hodin. 

Podle ZOK, § 647 – nebude-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi bez zbytečného odkladu novou pozvánkou, s nezměněným programem jednání členské schůze.

Žádáme Vás proto o Vaši účast na členské schůzi.

S podklady pro členskou schůzi je možné se seznámit na úřední desce umístěné v kanceláři družstva, případně na www.domov-lbd.cz v rubrice Jen pro členy.

 

Ing. Jiří   M a z a l   v.r. 
předseda představenstva

 

Program členské schůze 

  1. Zahájení
  2. Schválení programu
  3. Volba mandátové, volební a návrhové komise, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatelů
  4. Zpráva o plnění usnesení z minulé členské schůze
  5. Zpráva o činnosti družstva za rok 2014
  6. Zpráva o hospodaření družstva, předložení a schválení účetní závěrky za rok 2014
  7. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2015
  8. Plán údržby na rok 2015
  9. Schválení volebního řádu
  10. Volby do orgánů družstva – zpráva volební komise
  11. Návrh a schválení aktualizace ceníku poplatků a sankcí za porušování domovního řádu, stanov družstva a NOZ
  12. Zpráva kontrolní komise
  13. Diskuze
  14. Usnesení a závěr

Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350