Pozvánka na shromáždění vlastníků

SVJ pro trojdům č.p. 1683 Tyršova 20, Bankovní 3 a nám. Msgre Šrámka 6 v Ostravě 

Původní vlastník

svolává shromáždění vlastníků,

které se koná dne   5.3.2015 od  17:30 hodin,

ve schůzovní místnosti družstva DOMOV. Lidového bytového družstva v Moravské Ostravě, Bankovní 4, Ostrava 1.

Program shromáždění vlastníků:

  1. Zahájení shromáždění vlastníků, a schválení programu shromáždění.
  2. Pověření řídícího shromáždění, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
  3. Projednání a schválení stanov dle NOZ.
  4. Volba výboru společenství vlastníků.
  5. Diskuze.
  6. Přijetí usnesení a závěr.

V rámci projednání výše uvedeného programu je účast všech bezpodmínečně nutná !

Podle § 1200, odst.1) NOZ se společenství vlastníků založí schválením stanov. a ke schválení stanov se vyžaduje souhlas vlastníků všech jednotek

Registrace vlastníků jednotek na presenční listině bude zahájena 15 minut před konáním shromáždění vlastníků na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka.

V případě zastupování se zmocněnec vlastníka prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem zmocnitele, kterého zastupuje.

 

V Ostravě dne 12.2.2015

 

                                                                                      ......................................
                                                                                           Ing. Jiří Mazal
                                                                                  za DOMOV, LBD v Moravské Ostravě


Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350